Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2015

8544 27b7 500
Reposted fromcotarsky cotarsky viarabarbarowy rabarbarowy

March 05 2015

8401 fb6a
Reposted fromab-imo-pectore ab-imo-pectore viakonwalia konwalia

February 28 2015

Raz w życiu pomyliły mi się kroki i od tego czasu chodzę krzywo.
— Marek Hłasko
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viacytaty cytaty
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska.
Reposted fromnutt nutt viauciekam uciekam

February 25 2015

0366 0600 500
Reposted fromrol rol viaprzeblyski przeblyski

February 22 2015

6229 16da
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
7990 4ca3 500
lub kogoś.
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viarol rol

February 21 2015

2148 4d81 500
Reposted fromfelicka felicka viatwice twice

February 19 2015

5754 e4d5 500
Reposted fromunco unco vianokturnal nokturnal

February 17 2015

4089 15da
Reposted fromrol rol viaskatrix skatrix

February 14 2015

3319 2cd5 500
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viaSukkie Sukkie
4965 a74c
Reposted fromscorpix scorpix viamarisette marisette

February 02 2015

2499 63d0
Reposted fromlowlife lowlife viaenide enide

January 31 2015

Jesteś zawsze czymś więcej niż sądzisz na swój temat.
— Mateusz Grzesiak ‘Alpha Human’
2905 6dfd 500
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju vianadis nadis
1641 7bb1 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaSukkie Sukkie

January 26 2015

4259 e66e
Reposted fromkotowate kotowate
5988 9ca7 500
Reposted fromkotowate kotowate viaSukkie Sukkie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl