Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 21 2017

3899 c4ee
Reposted fromClary Clary viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej

December 20 2017

Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski

November 12 2017

5547 d678 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viaherbatkowa herbatkowa
6136 8b11 500
Reposted fromtost tost viaherbatkowa herbatkowa

October 18 2017

2294 0ac6
2830 edc4
Reposted fromunco unco vianoelya noelya

September 05 2017

Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viaciasteczkowa ciasteczkowa
4669 3657 500

your-lovers-and-drifters:

Les cousins, 1959 (dir. Claude Chabrol) 

March 01 2017

1535 5cc7
Reposted fromlouse louse viabeeth beeth

July 10 2015

Reposted fromoll oll viadyingfordance dyingfordance

June 20 2015

3175 35a8
Poświatowska Halina
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaciasteczkowa ciasteczkowa

June 06 2015

Przyszłam teraz do ciebie tylko po to, by ci powiedzieć [...[, że gdyby zdarzyło się coś i byłabym ci kiedykolwiek potrzebna... albo potrzebne by ci było... wszystko z mojego życia, a może jeszcze coś innego... to tylko zawołaj, a przybiegnę.
— Zbrodnia i kara
Reposted fromszarakoszula szarakoszula viapampam pampam
4557 9fc0 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viadzony dzony

June 05 2015

5638 31a3 500
8332 56bf
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viatosiaa tosiaa

May 19 2015

8873 a7dd 500
Reposted frommyashes myashes viadzony dzony

May 14 2015

May 09 2015

2325 7014 500
Reposted fromnaciol naciol viausmiechprosze usmiechprosze
balonik
Reposted frommajkey majkey viafajnychnielubie fajnychnielubie

April 23 2015

2722 f4f8
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viakociola kociola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl